Nazi Film Strips - Agfa - A11

film frames 13-18 (on single strip)

../m197942610703.jpg ../m197942610704.jpg ../m197942610705.jpg ../m197942610706.jpg ../m197942610707.jpg ../m197942610708.jpg

Nazi Negatives
previous

next